Odpowiedzialność finansowa pracownika

woman, women, office-2773007.jpg

Odpowiedzialność finansowa pracownika zatrudnionego w danej firmie obejmuje skutki jego działań, co umożliwia pracodawcy roszczenie o ewentualne odszkodowania za spowodowane szkody. Kodeks pracy precyzuje warunki, na jakich to następuje, oraz określa, kto ponosi odpowiedzialność za wykazanie winy.

Odpowiedzialność finansowa pracownika ma dwie formy:

Pracownik może być odpowiedzialny finansowo wobec pracodawcy za niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków lub ich całkowite zaniedbanie. Sankcje są nakładane zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy.

W Kodeksie pracy wyróżniamy dwie formy odpowiedzialności prawnej za spowodowanie szkody pracodawcy:

a. Odpowiedzialność za mienie powierzone, występująca, gdy pracownikowi powierzono mienie pracodawcy w ramach dodatkowej umowy bądź aneksu.

b. Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, obejmująca wszystkich pracowników.

Kiedy dochodzi do odpowiedzialności finansowej? Odpowiedzialność finansowa na ogólnych zasadach powstaje w momencie zawarcia umowy z pracodawcą. Powodem odpowiedzialności finansowej są:

  • Wina pracownika.
  • Przyczynowy związek między naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą.
  • Przyczynienie się do szkody pracodawcy.
  • Naruszenie pracowniczych obowiązków.

Kto jest odpowiedzialny za udowodnienie winy?

Jedynie pracodawca ma obowiązek udowodnienia zarówno szkody, jak i winy pracownika, określając jednocześnie rozmiar spowodowanych szkód. Pracownik, który włożył wysiłek w wykonywanie obowiązków, ale mimo to wyrządził szkodę, nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

Wysokość pokrycia szkody

Kwota odszkodowania jest obliczana na podstawie wielkości szkody, nie przekraczając jednak trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika w dniu wystąpienia szkody. W przypadku działania umyślnego pracownika, przyczyniającego się do krzywdy pracodawcy, obowiązuje pełne pokrycie szkody.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za mienie powierzone, pracownik odpowiada za rzeczywiste straty i utracone korzyści, zależnie od powierzenia mienia i wystąpienia szkody. Zakres obowiązków pracownika regulowany jest umową między pracodawcą a pracownikiem, a ogólna odpowiedzialność finansowa wynika automatycznie z zawarcia umowy. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub uzyskać dodatkowe informacje od Państwowej Inspekcji Pracy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz