Od 2024 roku działalność nierejestrowana bardziej atrakcyjna

W Polsce, w obliczu trudności finansowych, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po alternatywę jaką jest prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Ta forma zarobkowania, oferująca dodatkowy dochód bez związanych z nią uciążliwości zwykle wiążących się z typowym biznesem, cieszy się rosnącą popularnością. Po niedawnych zmianach przepisów, korzystne dla tej grupy przedsiębiorców, planowane są kolejne ułatwienia, mające wejść w życie w 2024 roku.

Działalność nierejestrowana stanowi uproszczony sposób zarobkowania dla osób fizycznych, pozwalając im generować dodatkowe dochody bez konieczności zakładania formalnej działalności gospodarczej.

Pozwala to uniknąć różnych formalności, takich jak wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także obciążeń finansowych związanych z opłacaniem składek ZUS czy prowadzeniem księgowości. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób, które chcą jedynie dorobić do pensji lub planują rozpocząć działalność gospodarczą, minimalizując na początku związane z tym ryzyko.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna, której przychody z tej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie osoba ta nie może prowadzić działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Przekroczenie tego limitu powoduje przekształcenie działalności nierejestrowanej w pełnoprawną działalność gospodarczą, co wymaga zgłoszenia do CEIDG w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu.

Zmiany dotyczące limitu przychodów

W planowanych zmianach na rok 2024, limit przychodów dla działalności nierejestrowanej będzie liczony jako 9-krotność minimalnego wynagrodzenia, a nie jak dotychczasowy wskaźnik procentowy. Ponadto, limit ten stanie się limitem rocznym, wynoszącym ponad 38 000 zł, zamiast dotychczasowego limitu miesięcznego (obecnie 2 700 zł). Ta zmiana jest korzystna zwłaszcza dla osób prowadzących działalność sezonową.

Krótszy okres karencji dla byłych przedsiębiorców

Kolejną nowością jest skrócenie okresu karencji między zakończeniem działalności gospodarczej a rozpoczęciem działalności nierejestrowanej z 60 miesięcy do 24 miesięcy. Ma to zwiększyć dostępność tej formy zarobkowania dla osób wcześniej prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie zmian

Zmiany te mają zwiększyć aktywność obywateli, umożliwiając nowym osobom legalne podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej. Projektodawcy uważają, że aktualne regulacje są zbyt restrykcyjne, zwłaszcza dla rękodzielników i rzemieślników, a proponowane zmiany pozwolą na elastyczniejsze korzystanie z możliwości zarobkowania w ramach działalności nierejestrowanej.

Możesz również polubić